Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,655,253

 Mô hình phát triển tối ưu của hệ thống điện Việt nam có tính đến chế độ của các nguồn phát thủy điện và đường dây tải điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Ngô Văn Dũng*, Nguyễn Hữu Hải, Ngô Tuấn Kiệt
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 03(88).2015;Từ->đến trang: 20;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ thống điện Việt Nam trong những năm trở lại đây có sự phát triển mạnh mẽ góp phần to lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Sản lượng điện thương phẩm năm 2000 chỉ đạt 22 tỷ kWh, đến năm 2014 dự kiến đạt 140,5 tỷ kWh, tốc độ tăng trưởng trung bình 13,5%/năm. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn điện mới liên tục được đầu tư xây dựng.Tuy nhiên trong bối cảnh hệ thống nguồn điện và đường dây tải điện vẫn còn nhiều bất cập đòi hỏi có sự thống nhất trong công tác điều hành nhằm làm tốt công tác qui hoạch, giảm thiểu chi phí vận hành & tổn thất điện năng. Bảo đảm cung cấp điện ổn định, tin cậy, chất lượng & an toàn. Bài báo này đưa ra mô hình phát triển tối ưu các công trình thủy điện trong hệ thống điện của Việt Nam tới 2030.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
In recent years, Vietnam Power Systems Vietnam have developed strongly, contributing significantly to the socio- economic development. Commercial electricity output in 2000 was only 22 billion kWh and is expected to reach 140.5 billion kWh in 2014. an annual average growth rate of 13.5%.To satisfy the demand for electricity for socio- economic development, new power sources are continuously invested in and built. However, power systems and power transmission lines still have many shortcomings, and requires the unity of the administration work to have effective planning, reduce operating costs as well as power losses so that power supply will be safe, good quality, stable and reliable This article provides the optimal development model of hydropower works in the electricity system of Vietnam until 2030.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn