Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,174,494

 Nghiên cứu biến tính xơ mướp bằng axit citric để hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Thị Duyên, Giang Thị Kim Liên*, Đinh Văn Tạc
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(96).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 101;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu biến tính xơ mướp bằng axit citric để chế tạo vật liệu hấp phụ và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ các ion kim loại nặng trong môi trường nước của vật liệu. Kết quả cho thấy xơ mướp, một loại phụ phẩm nông nghiệp, có khả năng hấp phụ tốt các ion kim loại Cu2+; Pb2+; Zn2+. Quá trình biến tính xơ mướp bằng axit citric làm tăng hiệu suất hấp phụ ion kim loại nặng của vật liệu từ 10-20% so với vật liệu chưa biến tính. Hiệu quả biến tính phụ thuộc vào nồng độ của axit citric và thời gian biến tính. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ được khảo sát trong bài báo là nồng độ ion kim loại, thời gian và pH. Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy quá trình hấp phụ được mô tả bằng cả hai mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich.
ABSTRACT
This paper presents some results of a study of producing absorbent materials from loofah fibers using citric acid modification and the effect of various factors on their efficiency in absorbing some heavy metal ions in water such as Cu2+; Pb2+; Zn2+. Modification of loofah fibers by citric acid will increase heavy metal ion absorption of materials from 10-20%. Efficiency of the modification depends on concentration of citric acid and modification time. In addition, the paper investigates the factors affecting the absorption process such as absorption equilibrium time; pH environment and concentration ion M2+.The Langmuir and Freundlich isotherm models are used to simulate the absorption isotherms.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn