Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,289,718

[1] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 128/QĐKT ngày 15/7/2013. Năm: 2013.
[2] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4754/QĐ-KT ngày 18/8/2014. Năm: 2014.
[3] Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 7610/QĐ-UBND ngày 25/10/2014. Năm: 2014.
[4] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363/QĐ-KT ngày 21/8/2015. Năm: 2015.
[5] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: QĐ số 5358/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2016. Năm: 2016.
[6] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 124/QĐ-CĐN ngày 19/7/2017. Năm: 2017.
[7] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 2726/QĐ-ĐHĐN ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[8] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: , QĐ số 3044/QĐ-ĐHĐN ngày 07/9/2018. Năm: 2018.
[9] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 354/QĐ-CĐN ngày 24/12/2018. Năm: 2018.
[10] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 2770/QĐ-ĐHĐN NGÀY 30/8/2019. Năm: 2019.
[11] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: QĐ số 4343/QĐ-ĐHĐN ngày 13/11/2019. Năm: 2019.
[12] Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng. Số: 1350/QĐ-UBND ngày 14/04/2020. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn