Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,177,468

 Một số nghiên cứu về thành phần hóa học của tinh dầu vối Và dịch chiết n-hexane của lá và nụ cây vối thu hái ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(118).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 109;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tính dầu lá vối thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, thành phần của tình dầu được xác định bằng phương pháp GC-MS, các cấu tử chính gồm: junipene (58,32%), sau đó đến α-humulene (11.,07%), α-amorphene (7,47%),. Dịch chiết n-hexane của lá và nụ vối thể hiện hoạt tính kháng sinh tốt. Thành phần hóa học của dịch chiết n-hexane được phân tích sơ bộ bằng phương pháp GC-MS, đã định danh được 14 cấu tử. Đồng thời, từ 1 phân đoạn của dịch chiết này đã phân lập được cấu tử H2 tinh sạch. Bằng việc phối hợp các phương pháp phổ: phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều (1H -NMR), (13C-NMR), hai chiều HMBC, HSQC và so sánh với tài liệu tham khảo, cấu trúc của H2 đã được xác định là 2’, 4’ - dihydroxy - 6’ - methoxy - 3’, 5’ - dimethyl chalcone. Theo tra cứu tài liệu tham khảo, chất này lần đầu tiên được phân lập từ cây vối Việt Nam.
ABSTRACT
The essential oil of the Cleistocalyx operculatus (Roxb). Merr.et Perry., obtained by the steam distillation method contains these main components: junipene (58,32%), α-humulene (11,07%) and α-amorphene (7,47%), and other components that have been identified or not. The n-hexane extract from Cleistocalyx operculatus has been shown to have high antibacterial activity. The constituents of this extract have been investigated using GC/MS. 14 components have been identified and some other components have not been identified. Also, from this extract the compound H2 (2’, 4’ - dihydroxy - 6’ - methoxy - 3’, 5’ - dimethyl chalcone) has been isolated and its structure has also been determined using spectroscopic methods (1D and 2D-HMBC, HSQC-NMR) and compared with reported data. According to references, it is the first time this compound has been isolated from Cleistocalyx operculatus (Roxb). Merr.et Perry.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn