Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,177,964

 Nghiên cứu xác định hàm lượng brucin và strychnin trong alkaloid tổng chiết từ hạt mã tiền bằng phương pháp HPLC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 9(130).2018;Từ->đến trang: 75;Năm: 2018
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mã tiền Strychnos nux-vomica được biết là nguồn chính của các ancaloid có độc tính cao như strychnin (C21H22N2O2) và brucin (C23H26N2O4), sử dụng trong y học, cũng như các ancaloit khác như colubrin và vomicin, được chiết ra từ hạt. Nghiên cứu chiết tách, đánh giá hàm lượng của hai ancaloid quan trọng trong Mã tiền chế là brucin và strychnin là cơ sở cho việc đánh giá thành phần hóa học của vị thuốc này. Bài báo này trình bày kết quả chiết tách alkaloid tổng bằng 3 phương pháp khác nhau. Đánh giá định tính brucin và strychnin trong 3 dịch chiết bằng sắc ký lớp mỏng, hệ dung môi CH2Cl2:MeOH = 5:0,6, phát hiện các chất bằng cách soi đèn tử ngoại, phun với thuốc thử Dragendoft, thuốc thử vanilin/H2SO4. Hàm lượng brucin và strychnin được phân tích bằng phương pháp lập đường chuẩn với thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).
ABSTRACT
Strychnos nux-vomica is known to be the main source of highly toxic alkaloids such as strychnine (C21H22N2O2) and brucine (C23H26N2O4) which are used in medicine as well as other alkaloids such as colubrin and vomicin. Study on the extraction, evaluation of the content of two important alkaloids extracted from Strychnos nux-vomica seeds such as brucin and strychnin is the basis for evaluating the chemical composition of this drug. This article shows the results of extraction of total alkaloid by three different methods, qualitative evaluation of brucins and strychnin in three extractions by thin-layer chromatography method with the solvent of CH2Cl2:MeOH=5:0.6, detecting substances by ultraviolet light, spraying with Dragendoft reagent and vanillium /H2SO4 reagent. The content of brucin and strychnin is analyzed by liner standard method with HPLC.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn