Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,175,079

 Tổng hợp các hạt nano vàng (NP NP) trong khung imidazole zeolitic 8 để nâng cao hiệu quả đặc tính xúc tác và phản ứng quang học.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thi Tan Pham, Hien Minh Nguyen, Tan Le-Hoang Doan, Thang Bach Phan, Lien Thi Kim Giang
Nơi đăng: The 6th International Workshop on Nanotechnology and Applications, Phan Thiet, Vietnam, 6th International Work Shop; Số: AMN-053-O-2017.;Từ->đến trang: 343-348;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
We reported a facile method for synthesizing gold nanoparticles (Au NPs) encapsulated in zeolitic imidazole framework 8 (Au@ZIF-8) in DI water and the optical response of the material. Au NPs synthesized by hydrothermal method are incorporated into polyvinyl pyrrolidone (PVP) that was used as seeds to grow the crystal of ZIF by adding aqueous solutions of precursor (Zn2+ and 2-methylimidazole, Hmin). The molar ratio of Zn2+: Hmin was varied from 1:1, 1:20 and 1:55 to investigate the crystallinity by X-ray diffraction (XRD).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn