Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,175,262

 Hoạt tính kháng viêm của 5 hợp chất cassaine diterpenoids từ lá cây lim xanh Erythrophleum fordii thu hái ở Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Giang Thị Kim Liên*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 8, 2020;Từ->đến trang: 18;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, 5 hợp chất tự nhiên thuộc khung cassain diterpenoid là erythrofordin A (1), erythrofordin B (2), erythrofordin C (3), pseudo-erythrosuamin (4) và erythrofordin U (5) được phân lập từ lá cây lim xanh Erythrophleum fordii Oliver thu hái ở Quảng Nam. Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định bằng việc kết hợp các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR, phổ khối MS và so sánh với tài liệu tham khảo. Các hợp chất (1-5) được thử nghiệm hoạt tính kháng viêm trên mô hình ức chế sự sản sinh NO trong tế bào RAW264.7 bị kích thích bởi lipopolysaccharides LPS. Erythrofordin B (2) ức chế sự sản sinh NO mạnh nhất so với các chất khác với giá trị IC50 là 12.5  1.8 μM. Khi tăng nồng độ erythrofordin B (2) từ 0 đến 50 μM, biểu hiện protein của hai enzyme iNOS và COX-2 đã giảm dần trong các tế bào bị kích thích bởi LPS. Kết quả cho thấy, erythrofordin B (2) có thể ức chế sự sản sinh NO trong quá trình viêm của tế bào.
ABSTRACT
In this study, 5 cassain diterpenoids as erythrofordin A (1), erythrofordin B (2), erythrofordin C (3), pseudo-erythrosuamin (4) and erythrofordin U (5) are isolated from the leaves of Erythrophleum fordii Oliver collected in Quang Nam province. The chemical structures of these compounds are identified by 1H and 13C NMR and mass spectrum MS in comparasion with reported data. The anti-inflammatory activity of these compounds is evaluated against lipopolysaccharides (LPS)-induced nitric oxide production in RAW264.7 cells in vitro. Among them, erythrofordin B (2) shows significant inhibitory activitiy against the LPS-induced nitric oxide production with an IC50 value of 12.5  1.8 μM. Erythrofordin B suppresses both cyclooxygenase-2 and inducible nitric oxide synthase expressions in protein levels. These results indicate that erythrofordin B (2) may exert anti-inflammatory activity though NO production inhibition.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn