Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tổng quan giải pháp phân tích dáng đi và hướng tiếp cận mới
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trọng Nguyên; Huỳnh Hữu Hưng; Jean Meunier
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin & Truyền thông; Số: 1;Từ->đến trang: 355-360;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn