Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 94,707,481

 Phát hiện bất thường trong dáng đi ở người dựa trên khung xương sử dụng mô hình Markov ẩn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trọng Nguyên, Huỳnh Hữu Hưng
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin; Số: 1;Từ->đến trang: 378-383;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn