Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 94,707,066

 Modeling and Optimizing of Connections for Dynamic Sensor Fields Based on BT-Graph
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tuyen Truong, Huong Luong, Hung Huynh, Hiep Huynh, Bernard Pottier
Nơi đăng: Hội nghị ICTCC 2016; Số: 1;Từ->đến trang: 297-310;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, we propose a new approach to model and optimize the dynamic sensor field for both internal network connections and LEO satellite connection based on BT-Graph. Due to the shift of LEO satellite’s orbit at each revolution, a dynamic sensor field (DSF), which is able to redetermine its gateways, is suitable to improve successful data communications. It is convenient to present a DSF as a BT-Graph that aims to utilize optimization algorithms. The simulation experiments are performed on a forest fire surveillance network to validate our proposed approach.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn