Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Clustering the objective interestingness measures based on tendency of variation in statistical implications
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nghia Quoc Phan, Vinh Cong Phan, Hung Huu Huynh, Hiep Xuan Huynh
Nơi đăng: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications 16(9); Số: 1;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In recent years, the research cluster of objective interestingness measures has rapidly developed in order to assist users to choose the appropriate measure for their application. Researchers in this field mainly focus on three main directions: clustering based on the properties of the measures, clustering based on the behavior of measures and clustering tendency of variation in statistical implications. In this paper we propose a new approach to cluster the objective interestingness measures based on tendency of variation in statistical implications. In this proposal, we built the statistical implication data of 31 objective interestingness measures based on the examination of the partial derivatives on four parameters. From this data, two distance matrices of interestingness measures are established based on Euclidean and Manhattan distance. The similarity trees are built based on distance matrix that gave results of 31 measures clustering with two different clustering thresholds.
ABSTRACT
In recent years, the research cluster of objective interestingness measures has rapidly developed in order to assist users to choose the appropriate measure for their application. Researchers in this field mainly focus on three main directions: clustering based on the properties of the measures, clustering based on the behavior of measures and clustering tendency of variation in statistical implications. In this paper we propose a new approach to cluster the objective interestingness measures based on tendency of variation in statistical implications. In this proposal, we built the statistical implication data of 31 objective interestingness measures based on the examination of the partial derivatives on four parameters. From this data, two distance matrices of interestingness measures are established based on Euclidean and Manhattan distance. The similarity trees are built based on distance matrix that gave results of 31 measures clustering with two different clustering thresholds.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn