Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tư vấn lọc cộng tác theo mục dựa trên độ biến thiên chỉ số hàm ý theo yếu tố phản ví dụ trong trường hàm ý
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Hoàng, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông; Số: 1;Từ->đến trang: 372-379;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương pháp lọc cộng tác là một trong những hướng phát triển phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay trong lĩnh vực hệ tư vấn, tuy nhiên, đa phần các giải pháp truyền thống theo hướng này đều sử dụng độ đo tương đồng mang tính đối xứng, điều này dẫn tới mặc định xem sự ảnh hưởng và vai trò của hai mục lên nhau là như nhau, tuy nhiên trong thực tế điều này có thể không phù hợp. Một điểm cần xem xét nữa là chúng chỉ trình bày về mặt logic sự tồn tại của mối quan hệ ưu tiên giữa hai mục chứ chưa quan tâm đến mức độ của mối quan hệ ấy trong thực tiễn. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng hệ tư vấn theo kỹ thuật lọc cộng tác dựa trên việc phân tích biến thiên của chỉ số hàm ý trong trường hàm ý, một độ đo bất đối xứng để xếp hạng và lọc thông tin dựa vào biến thiên của yếu tố phản ví dụ chỉ số hàm ý từ đó đưa ra một tư vấn có ý nghĩa với một mức độ quan hệ hàm ý nhất định nhằm góp phần giải quyết các vấn đề trên trong các hệ thống tư vấn truyền thống.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn