Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hệ tư vấn lọc cộng tác dựa trên các độ đo hàm ý thống kê
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Phương Lan, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp
Nơi đăng: Hội nghị REV-ECIT 2017; Số: 1;Từ->đến trang: 200-205;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thành phần cốt lõi của phương pháp tư vấn lọc cộng tác là sử dụng độ đo để tìm để tìm những mục dữ liệu hay người dùng có mối quan hệ mạnh và xếp hạng các gợi ý. Bài báo này đề xuất một mô hình tư vấn lọc cộng tác mới dựa trên một số độ đo hàm ý thống kê quan trọng. Trong mô hình đề xuất, độ đo cường độ hàm ý được sử dụng để tìm những láng giềng gần nhất của người cần được tư vấn; độ đo tính tiêu biểu của một mục dữ liệu đối với sự hình thành mối quan hệ giữa hai người dùng được sử dụng để xếp hạng và lọc ra những mục phù hợp nhất. Mô hình đề xuất được đánh giá trên hai tập dữ liệu và được so với các mô hình tư vấn dựa trên nhân tố tiềm ẩn, gợi ý N mục dữ liệu phổ biến nhất, và dựa trên lọc cộng tác sử dụng độ đo Jaccard đã được tích hợp trong gói recommenderlab. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đề xuất là hiệu quả hơn so với ba mô hình còn lại.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn