Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tư vấn lai ghép dựa trên các độ đo hàm ý thống kê
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Phương Lan, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ; Số: 1;Từ->đến trang: 25-33;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này đề xuất một mô hình tư vấn lai ghép dựa trên các độ đo hàm ý thống kê nhằm gợi ý cho người dùng danh sách các mục dữ liệu phù hợp. Mô hình đề xuất được xây dựng trên hai mô hình con: tư vấn lọc cộng tác dựa trên k láng giềng (người dùng) gần nhất và tư vấn dựa trên tập luật kết hợp. Mô hình tư vấn lai ghép được đánh giá trên hai tập dữ liệu MSWeb và DKHP khi so với các mô hình con của nó và một số mô hình tư vấn hiện có như: dựa trên nhân tố tiềm ẩn, dựa trên các mục dữ liệu phổ biến nhất, và lọc cộng tác dựa trên người dùng sử dụng độ đo Cosine. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đề xuất có hiệu suất cao hơn so với các mô hình đó.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn