Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 94,708,554

 Real time detection, tracking and recognition of medication intake
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Jean Meunier, Jean Sequeira, Marc Daniel
Nơi đăng: World Academy of Science, Engineering and Technology, Bangkok, Thailand; Số: 60;Từ->đến trang: 280-287;Năm: 2009
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, the detection and tracking of face, mouth, hands and medication bottles in the context of medication intake monitoring with a camera is presented. This is aimed at recognizing medication intake for elderly in their home setting to avoid an inappropriate use. Background subtraction is used to isolate moving objects, and then, skin and bottle segmentations are done in the RGB normalized color space. We use a minimum displacement distance criterion to track skin color regions and the R/G ratio to detect the mouth. The color-labeled medication bottles are simply tracked based on the color space distance to their mean color vector. For the recognition of medication intake, we propose a three-level hierarchal approach, which uses activity-patterns to recognize the normal medication intake activity. The proposed method was tested with three persons, with different medication intake scenarios, and gave an overall precision of over 98%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn