Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 La détection et le suivi de régions d'intérêt pour la vidéosurveillance de la prise de médicaments
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Jean Meunier, Jean Sequeira, Marc Daniel
Nơi đăng: La 22ème édition du colloque GRETSI, Dijon, France; Số: 1;Từ->đến trang: 4-7;Năm: 2009
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In the context of the growing proportion of seniors in the developed countries and the efforts provided in home care services, we have developed an algorithm that allows us to detect and track real-time mobile objects in the scene of medication intake. Experiments are proposed and improvements of our algorithm are discussed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn