Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Camera Calibration for Speed Detection of Moving Objects using Stereo Camera
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Huu Hung, Nguyen Trong Nguyen,
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 8;Từ->đến trang: 229-235;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Motion speed calculation is one of the most important requirements today. It is applied everywhere, such as the buildings, streets, or even in sports. In this paper, we will introduce a simple method that can detect speed of moving objects in real-time. This paper focuses on the determination of the traveling speed of a moving object using camera calibration. The target moving object is detected using background extraction and region based segmentation. After that, the distance traveled by the moving object is calculated based on mapping the coordinates of the centroid over the frames to the world coordinates by camera calibration and calculating the disparity using stereo vision, then the speed is estimated. Experiments show that, the proposed method is simple, computationally inexpensive, fault tolerance and efficiency.
ABSTRACT
Motion speed calculation is one of the most important requirements today. It is applied everywhere, such as the buildings, streets, or even in sports. In this paper, we will introduce a simple method that can detect speed of moving objects in real-time. This paper focuses on the determination of the traveling speed of a moving object using camera calibration. The target moving object is detected using background extraction and region based segmentation. After that, the distance traveled by the moving object is calculated based on mapping the coordinates of the centroid over the frames to the world coordinates by camera calibration and calculating the disparity using stereo vision, then the speed is estimated. Experiments show that, the proposed method is simple, computationally inexpensive, fault tolerance and efficiency.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn