Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Static Hand Gesture Recognition using Artificial Neural Network
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Trong Nguyen, Huynh Huu Hung, Jean Meunier
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Journal of Image and Graphics (ISSN: 2301-3699); Số: 1;Từ->đến trang: 34-38;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Computers are widely used in all fields. However, the interaction between human and machine is done mainly through the traditional input devices like mouse, keyboard etc. To satisfy the requirements of users, computers need other ways to interact more conveniently, such as using speech or body language (e.g. gestures, posture). In this paper, we propose a new method supporting hand gesture recognition in the static form, using artificial neural network. The proposed solution has been tested with high accuracy (98%) and is promising.
ABSTRACT
Computers are widely used in all fields. However, the interaction between human and machine is done mainly through the traditional input devices like mouse, keyboard etc. To satisfy the requirements of users, computers need other ways to interact more conveniently, such as using speech or body language (e.g. gestures, posture). In this paper, we propose a new method supporting hand gesture recognition in the static form, using artificial neural network. The proposed solution has been tested with high accuracy (98%) and is promising.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn