Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Modeling Dynamic Hand Gesture based on Geometric Features
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Đức Hoàng, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
Nơi đăng: The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'14); Số: 1;Từ->đến trang: 471-476;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Hand gesture identification is one of problems being widely studied. There are two research trends corresponding to two data types, which are static and dynamic gestures. The static gesture is recognized based on the hand shape, while motion is the main feature in identifying dynamic gestures. In this paper, we propose an approach for modeling the dynamic hand gestures based on a combination of two mentioned information. At first, the hand silhouette is extracted using a skin-color filter. A sequence of geometric manipulations is then performed to remove the possible arm. The characteristics which describe the hand shape and motion orientation are estimated. Finally, the k-means clustering technique is combined with hidden Markov model to model each dynamic gesture. The experiments are performed on human-computer interaction dataset and obtain high efficiency.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn