Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế hệ thống hệ thống thi trắc nghiệm không dây
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Trương Minh Huy
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Thanh Bình
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: Đ2014-02-101 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn