Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,542

 Mở rộng độ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thị Thu Hiền
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ; Số: 2(123).2018;Từ->đến trang: 32-35;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết bàn về sự cần thiết phải tăng độ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ở Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp và điều kiện để thực hiện các giải pháp đó. Để chứng minh cho các lập luận của mình, nghiên cứu sử dụng các tài liệu sẵn có được tổng hợp từ các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước Việt Nam, các báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước về BHTN, bên cạnh đó, tìm kiếm các nguồn thông tin từ việc thu thập ý kiến người lao động (NLĐ) (đang tham gia BHTN và hiện không tham gia BHTN) và phỏng vấn chuyên gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mở rộng độ bao phủ BHTN ở Việt Nam hiện nay là cần thiết và để làm được, nên mở rộng phạm vi đối tượng và hình thức tham gia BHTN theo quy định của Luật Việc làm.
ABSTRACT
This paper discusses the need to expand the coverage of unemployment insurance in Viet Nam and proposes solutions and conditions for implementing those solutions. To prove our arguments, we use available documents which are synthesized from ILO Conventions, the Resolutions of the Communist Party and the State of Vietnam, reports on UI of the State Management Agencies. Apart from this, we search for information sources from collecting opinions of employees (who are participating and not participating in UI) and interview an UI expert. The research results show that expanding the coverage of UI in Vietnam now is very necessary and to do this, it is necessary to expand the scope of participants and forms of participating in UI under the Employment Law.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn