Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,336

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Nhìn từ công tác tuyên truyền. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 15-18. Năm 2020. (Jun 19 2020 3:14PM)
[2]Bài báo: Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 8, 2019. Trang: 17-20. Năm 2019. (Oct 22 2019 12:10PM)
[3]Bài báo: Công tác chỉ đạo, điều hành về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: Số 286 (11/2019). Trang: 101-103. Năm 2019. (Nov 21 2019 9:17AM)
[4]Bài báo: Hoàn thiện quy định về thu, chi bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 264 (1/2018). Trang: 81-84. Năm 2018. (Feb 28 2018 10:35AM)
[5]Bài báo: Mở rộng độ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 2(123).2018. Trang: 32-35. Năm 2018. (Apr 18 2018 4:59PM)
[6]Bài báo: Hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp. Tác giả: ThS. Trương Thị Thu Hiền*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 4(125).2018. Trang: 1-5. Năm 2018. (Jun 14 2018 2:51PM)
[7]Bài báo: Hướng mở rộng đối tượng tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Lao động và Xã hội. Số: 558. Trang: 12-13,63. Năm 2017. (Dec 18 2017 3:18PM)
[8]Bài báo: Đảm bảo nguồn lực vật chất và tài chính trong Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 8 (117). Trang: 53-57. Năm 2017. (Dec 18 2017 3:22PM)
[9]Bài báo: Những hạn chế và kiến nghị hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Số: 21 (349). Trang: 35-41. Năm 2017. (Dec 18 2017 3:24PM)
[10]Bài báo: Xây dựng, quản lý, lưu trữ và tổ chức thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê trong quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Lao động và Xã hội. Số: 546. Trang: 22-24,46. Năm 2017. (Mar 31 2017 11:09AM)
[11]Bài báo: Tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 251. Trang: 44-47. Năm 2016. (Mar 31 2017 11:06AM)
[12]Bài báo: Đánh giá kết quả 7 năm thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 245. Trang: 71-73. Năm 2016. (Mar 31 2017 10:57AM)
[13]Bài báo: Công tác tiếp nhận, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Lương Minh Việt- Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 219. Trang: 92-94,113. Năm 2014. (Mar 31 2017 10:54AM)
[14]Bài báo: Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam- những vấn đề đặt ra và giải pháp. Tác giả: Lương Minh Việt- Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 214. Trang: 36-40. Năm 2013. (Mar 31 2017 10:48AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: State Management of Unemployment insurance: The case of Vietnam. Authors: Lương Minh Việt, Trương Thị Thu Hiền. 2018 5th International Conference on Business, Economics and Management (BUSEM 2018)- Francis Academic Press, UK. No: Vol. 4 Part A. Pages: 251-254. Year 2018. (Aug 19 2018 7:17PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn