Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,368

 Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thị Thu Hiền
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: Vol. 17, No. 8, 2019;Từ->đến trang: 17-20;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giai đoạn 2011-2018, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 4.879 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 9.854.168.500 đồng. Mặc dù nhận được sự quan tâm rất lớn của chính quyền thành phố và có sự vào cuộc và phối hợp đồng bộ của nhiều cấp, nhiều ngành nhưng nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu. Một trong những nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Bài báo bàn về những thành công, bất cập liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2018 và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác này trong thời gian đến.
ABSTRACT
In the period of 2011-2018, the inspection and examination of food safety in Da Nang city detected 4,879 cases of violations and sanctioned administrative violations with the amount of VND 9,854,168,500. Despite the great attention of the city government and the involvement and coordination of many levels and sectors, the risk of food insecurity still exists. One of the causes of this problem is the unsatisfactory, examination and handling violations on food safety. The article discusses the successes and shortcomings related to the inspection, examination and handling violations of food safety in Da Nang city in the period of 2011-2018 and proposes some measures to deal with these issues in the coming time.
[ 2019\2019m010d022_12_10_5113.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn