Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,976

 Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Trương Thị Thu Hiền; Thành viên:  Nguyễn Khánh Linh
Số: T2019-04-50 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ ứng dụng: Khoa Lý luận chính trị- Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn