Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,134,477

 Giúp sinh viên rèn luyện năng lực đọc hiểu bảng biểu và biểu đồ thống kê
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Nam Hải
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 303;Từ->đến trang: 36-38;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this era of information explosion, statistical information is full around us, they are shown in various types, including statistical tables and charts presented data popularly and impressively. However, the ability of reading and understanding of statistical information presented in tables and charts is not the same among the students. Thence, practicing students’ ability of reading and understanding of statistical information is a task that every mathematics educator to help them become educated citizens. My paper presents a number of problems to help students practice the ability of mastering of statistical tables and charts.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn