Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,184,056

 Một số giải pháp phát triển năng lực đánh giá cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học đáp ứng chuẩn đầu ra
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hoàng Nam Hải*; ThS. Mã Thanh Thủy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(115).2017;Từ->đến trang: 67;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Năng lực đánh giá học sinh là một trong những chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học ngành Giáo dục Tiểu học. Năng lực đó bao gồm các thành tố: năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập; năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục tiểu học; năng lực thiết kế các công cụ đánh giá và sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá học sinh tiểu học. Tổ chức đào tạo phát triển năng lực đánh giá cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trong những năm qua được Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng hết sức quan tâm. Sinh viên có năng lực này sẽ đảm bảo cho sự thành công khi thực hiện nhiệm vụ đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 03/VBHN-BGDĐT [1]. Bài báo của chúng tôi trình bày một số các kinh nghiệm và giải pháp nhằm phát triển năng lực đánh giá học sinh cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
Capability of assessing students is one of the output standards of education students. This capability includes the following components: capability to check and evaluate learning outcomes, Capability to organize assessment in primary education, Capability to design evaluation tools and use of software to support elementary school assessment. Organized training courses to develop assessment capability for education students in recent years has received interest from the faculty of Primary Education, The University of Danang - University of Education. Students with this capability will ensure the success of the primary school assessment task in accordance with Circular 03/VBHN-BGDĐT [4]. Our article presents some experiences and measures to develop the assessment capacity for students of primary education at The University of Danang - University of Education.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn