Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nhận thức của giáo viên đối với việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ở Việt Nam: nhận diện mâu thuẩn dựa trên lí thuyết hoạt động
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha*; ThS. Phạm Thị Tố Như
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 6(127).2018;Từ->đến trang: 59;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo thực hiện nghiên cứu thực tế trên giáo viên tiếng Anh của 5 trường tiểu học khác nhau. 05 giáo viên tiếng Anh của các trường tiểu học thuộc tỉnh Quảng Ngãi, có độ tuổi từ 28 đến 35 được mời chọn tham gia đối tượng nghiên cứu. Đây là nghiên cứu định tính nhằm tìm ra nhận thức của giáo viên đối với việc ứng dụng công nghệ trong dạy học tiếng Anh tại trường học ở Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng thuyết hoạt động là khung lí thuyết chính cho công tác triển khai nghiên cứu, tập trung chủ yếu vào nhận diện mâu thuẫn trong hệ thống hoạt động giảng dạy. Từ phân tích của thuyết hoạt động, một số mâu thuẫn được nhận diện. Nghiên cứu cũng cung cấp hướng nghiên cứu xa hơn về tự ứng dụng ICT ở những bậc học khác nhau.
ABSTRACT
This paper presents the findings of a study which was undertaken at five different primary schools in Vietnam. The participants are 5 teachers of English aged 28 to 35 in Quang Ngai province. This quantitative study aims to explore teachers’ perception towards the use of ICT in their schools in Vietnam. Activity Theory is employed as the framework for guiding the study owing to the fact that its focus is on the identification of contradictions occurring in the activity system. From Activity Theory analysis, several contradictions could be located. The study provides implications for future research in terms of teachers’ adoption of ICT at different levels as well as recommendations for ICT use improvements.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn