Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp giảng dạy Tiếng anh tiểu học
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 SInh viên Tiếng Anh tiểu học, giáo viên tiếng Anh tiểu học  Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
[2]Văn hóa Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên Đại học chính quy
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
[3]Văn hóa Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên đại học chính quy  TRường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[4]Văn học Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[5]Văn học Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Nôại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[6]Giao thoa văn hóa
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên chính quy ĐH  Trường Đại học Ngoại ngữ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn