Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhận thức của giáo viên đối với việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ở Việt Nam: nhận diện mâu thuẩn dựa trên lí thuyết hoạt động. Tác giả: TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha*; ThS. Phạm Thị Tố Như. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 59. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[2]Bài báo: Classroom based assessment in teaching English in the context of Vietnam. Tác giả: Huynh Ngoc Mai Kha
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. The University of Danang Technology and Science Magazine
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2(63). Trang: 58 -65. Năm 2013.
(May 11 2013 2:34AM)
[3]Bài báo: The model of retraining English primary inservice teacher at University of Foreign Languages. Tác giả: Huynh Ngoc Mai Kha. The UD. The University of Danang Technology and Science Magazine
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 49. Trang: 167-173. Năm 2011.
(May 11 2013 2:25AM)
[4]Bài báo: Dạy ngữ pháp tiếng Anh cho trẻ em thông qua các bài hát tiếng Anh. Tác giả: Huỳnh Ngọc Mai Kha
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 120-125. Năm 2010. (May 17 2011 11:13AM)
[5]Bài báo: Nguồn gốc và ý nghĩa của các lễ hội gắn liền với danh nhân trong đời sống văn hóa Mỹ. Tác giả: Huỳnh Ngọc Mai Kha. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 13. Trang: 12 - 20. Năm 2006. (May 17 2011 11:10AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: ICT use of teachers in teaching English in Vietnam. Authors: Huynh Ngoc Mai Kha; Pham Thi To Nhu; Tan Choon Keong. Journal of Information System and Technology Management. No: 3(9). Pages: 39-49. Year 2018. (Nov 6 2019 9:31AM)
[2]Presentations: The possibilities of credit transfer between universities. Authors: Huỳnh Ngọc Mai Kha. Hội thảo quốc tế về khả năng chuyển đổi tín chỉ giữa các trưòng đại học tại Đại học Huế. Year 2011. (May 17 2011 11:20AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn