Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dạy ngữ pháp tiếng Anh cho trẻ em thông qua các bài hát tiếng Anh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Ngọc Mai Kha
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 5(40);Từ->đến trang: 120-125;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày sự cần thiết của việc cải tiến phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiểu học nói chung và bộ môn Ngữ pháp nói riêng. Một trong những phương pháp hướng đến dạy và học hiệu quả là áp dụng các hoạt động vui chơi vào trong quá trình giảng dạy. Một trong những phương pháp đó là sử dụng các bài hát tiếng Anh trong quá trình giảng dạy. Từ đó, bài báo phân tích những lợi ích, thuận lợi trong việc sử dụng các bài hát tiếng Anh trong việc giảng dạy ngữ pháp cho người học ở lứa tuổi trẻ con. Ngoài ra, dựa trên những đặc trưng tâm lý lứa tuổi, các đặc điểm văn hóa, bài báo đưa ra những tiêu chí khi lựa chọn một bài hát để giảng dạy, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên, đồng thời tạo điều kiện cho trẻ em học tập hiệu quả hơn
ABSTRACT

The arcticle presents the necessity of improving English teaching methods in genneral

and English grammar in particular. One of the proposed methods for better teaching and

learning is the application of activities for fun to the teaching process. Moreover, this article

analyses some advantages of using English songs as materials for teaching English grammar to

children from the age of 5 to 10. Then, based on age psychological and cultural features, it

suggests some criteria for choosing a song to teach in order to improve teaching quality and

help children learn better.

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn