Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khả năng chuyển đổi tín chỉ các học phần giữa các trường Đại học trong và ngoài nước
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Ngọc Mai Kha
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế về khả năng chuyển đổi tín chỉ giữa các trưòng đại học tại Đại học Huế; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Báo cáo tập trung trình bày tình hình thực hiện công tác đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Ngoại ngữ và đưa ra các đề nghị cho việc chuyển đổi tín chí các học phần giữa các trường đại học để từ đó tạo điều kiện cho việc liên kết đào tạo trong và ngoài nước
ABSTRACT
The report focuses on the inplementation of credit -system in College of Foreign Languages, Danang university. Then, it introduces some suggestions for the possibilities of credit transfers between universities with the aim of facilitating academic cooperation between universities
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn