Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The model of retraining English primary inservice teacher at University of Foreign Languages,
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Ngoc Mai Kha
Nơi đăng: The UD. The University of Danang Technology and Science Magazine
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 49;Từ->đến trang: 167-173;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Training English primary teachers is one of the important duties that University of Foreign Languages is assigned to do. From the reality of hosting many training courses on site and off site, the paper introduced a model that has been done well in University of Foreign Languages as an evidence about the effort of teaching staff in helping improvingteachers' teaching skills
ABSTRACT
Training English primary teachers is one of the important duties that University of Foreign Languages is assigned to do. From the reality of hosting many training courses on site and off site, the paper introduced a model that has been done well in University of Foreign Languages as an evidence about the effort of teaching staff in helping improvingteachers' teaching skills
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn