Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A study on the situation of teaching and learning English at primary school in Danang: realities and suggestions.
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Huynh Ngoc Mai Kha; Thành viên:  
walgreens prints coupons open free printable coupons
Số: Đ2011-05-01 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
Survey the English teaching situation in primary school in Danang city, then put forward some remarkable suggestions in order to gradually improving the situation. In this research, it is noticeable that teachers remarkably lack of updating teaching and assessing skills, which influence the English capacity of young learners.
From the results presented in the research, local educational policy can have a broad view of the situation of primary teaching staff, facilities supporting the teaching. Then, they plan for the improvement primary education in system
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn