Lê Thị Ngọc Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,748,184

 
Mục này được 13329 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Ngọc Hoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/10/1988
Nơi sinh: Đông Triều- Quảng Ninh
Quê quán Tân Kim- Phú Bình- Thái Nguyên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tại: Học viện Báo chí và tuyên truyền
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học; Tại: Học viện Báo chí và tuyên truyền
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 10/2011 đến tháng 6/2016 giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản- Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
- Từ tháng 6/2016 đến nay giảng dạy tại Khoa Kinh tế chính trị- Đại học Kinh tế Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng hiện nay theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Lê Thị Ngọc Hoa. Mã số: T2018-04-31. Năm: 2018. (May 11 2019 12:01PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Vấn đề hợp tác xã trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng để phát triển nông nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững.. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 331-340. Năm 2019. (Aug 14 2019 5:00PM)
[2]Tham luận: Rèn luyện phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giảng viên các trường đại học ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Nxb Đại học Huế. Trang: 177-185. Năm 2019. (Aug 14 2019 4:47PM)
[3]Tham luận: Tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng khối đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc . Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Nxb Đại học Huế. Trang: 80-85. Năm 2019. (Aug 14 2019 4:40PM)
[4]Tham luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và sự vận dụng trong phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên hiện nay.. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Nxb Đại học Huế. Trang: 273-281. Năm 2019. (Aug 14 2019 4:44PM)
[5]Tham luận: Giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong công tác giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Đại học Kinh tế. Trang: 94-100. Năm 2019. (Aug 14 2019 4:57PM)
[6]Tham luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển một nền nông nghiệp toàn diện. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa - Lường Thị Phượng. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 88-96. Năm 2019. (Aug 14 2019 4:59PM)
[7]Tham luận: Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức của người thầy giáo và vai trò, nhiệm vụ của người thầy trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên hiên nay. Tác giả: Văn Công Vũ, Lê Thị Ngọc Hoa. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. Trang: 140-147. Năm 2019. (Sep 30 2019 3:25PM)
[8]Tham luận: Một số vấn đề đặt ra trong việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang. Trang: 56-64. Năm 2019. (Sep 30 2019 3:30PM)
[9]Tham luận: Ứng dụng công nghệ chatbot trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả: Văn Công Vũ, Lê Thị Ngọc Hoa. Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang. Trang: 65-74. Năm 2019. (Sep 30 2019 3:32PM)
[10]Tham luận: Nhận thức và sự vận dụng của Đảng ta về tư tưởng kinh tế nông nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 82-87. Năm 2019. (Aug 14 2019 4:58PM)
[11]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm đạo đức của nhà giáo. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Số: 1. Trang: 78-83. Năm 2018. (Mar 15 2018 2:11PM)
[12]Tham luận: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên bằng phương pháp dạy học tích cực. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên - Trường Đại học Khánh Hòa. Trang: 97-103. Năm 2018. (Jun 1 2018 7:32AM)
[13]Tham luận: Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề nông dân trong cách mạng giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 34-45. Năm 2018. (Jun 1 2018 7:35AM)
[14]Tham luận: Giá trị của văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh trong việc xây dựng văn hóa ứng xử học đường cho thanh niên hiện nay. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Xây dựng môi trường văn hóa học đường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 22-33. Năm 2018. (Jun 1 2018 7:21AM)
[15]Bài báo: Một số nguyên tắc giáo dục cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự. Số: 3(163). Trang: 13-15. Năm 2017. (Jul 16 2017 9:20AM)
[16]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và mục đích của giáo dục trong việc đào tạo con người Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Tạp chí Dân tộc và thời đại. Số: 192. Trang: 67-69. Năm 2017. (Mar 2 2017 10:31AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 14 2019 4:26PM)
[1]Tài liệu môn học Giáo dục chính trị Chủ biên: Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Quý, Lê Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Hương. Nơi XB: Nxb Đại học Huế. Năm 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngành: Khác
 2016 Sinh viên  
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn