Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dynamics of a droplet at trap-squeeze transition in contraction microchannel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Thanh Hoang, Quang Bang Tao, Duc Binh Luu, Jang Min Park*
Nơi đăng: 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17); Số: ISSN 2434-4273;Từ->đến trang: 763-770;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The manipulation of a droplet in microchannel plays an important role in droplet-based microfluidic systems. The dynamics of the droplet suspended in a medium fluid is controlled by hydrodynamic forces and surface tension force. This paper aims to present droplet dynamics at trap-squeeze transition in contraction microchannel via three-dimensional simulation. Particularly, the regimes including trap and squeeze are described thanks to capillary number (Ca) and contraction ratio (C). Critical capillary number for transition from trap to squeeze increases with the contraction ratio. The results of trap-squeeze behavior would be useful guidelines for contraction microchannel design.
ABSTRACT
The manipulation of a droplet in microchannel plays an important role in droplet-based microfluidic systems. The dynamics of the droplet suspended in a medium fluid is controlled by hydrodynamic forces and surface tension force. This paper aims to present droplet dynamics at trap-squeeze transition in contraction microchannel via three-dimensional simulation. Particularly, the regimes including trap and squeeze are described thanks to capillary number (Ca) and contraction ratio (C). Critical capillary number for transition from trap to squeeze increases with the contraction ratio. The results of trap-squeeze behavior would be useful guidelines for contraction microchannel design.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn