Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,502

 Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính cơ học của hổn hợp PC/PMMA bằng quá trình đúc ép phun
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Van Thanh, Chao-Chang A. Chen, Chia-Hsing Kuo
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: The 4th International Conference on Advanced Manufacturing, ICAM 2012; Số: S00;Từ->đến trang: 63-67;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Mechanical engineering is one of the quite important properties of plastics articles. Most of pure plastics materials are rarely found to have both strength and high toughness. The purpose of this study is to investigate the optimization of mechanical properties for the maximum tensile strength, elongation, and impact strength of Polycarbonate and Polymethyl methacrylate (PC/PMMA) blends by means of injection molding process. PC/PMMA plastics composites with different concentrations are first blended by plastic mixer. Tensile and impact specimens designed according to ASTM, type V are injection molded by injection molding machine. Taguchi’s method is then used to find the optimal parameters for the maximum tensile strength, elongation and impact strength. The tensile and impact testing show that process conditions, including composition, melt temperature, packing pressure, and cooling time are considered mentioned in this study. An ANOVA table has been achieved for determining the significance of injection molding parameters. Results of experiments show that the composition is found as the most significant parameter for improvement of mechanical properties of PC-PMMA plastics composites. Toughness of PC/PMMA plastics composites increases with the increase of PC content in PMMA. In contrast, higher tensile strength results from the decrease in PC concentration. Packing pressure and melt temperature have been found as the second and third most significant parameters on tensile strength, respectively. However, cooling time is considered as the second most significant parameter to toughness and melt temperature secondly contribute to tensile elongation. It is necessary to simultaneously consider three mechanical properties in plastics composites, thus verification parameters suitable for tensile strength, elongation, and impact strength were defined. After experimental verification, the mechanical properties of the PC/PMMA plastics composites have been improved significantly. In particular, average ultimate tensile strength is 76.47 MPa, average elongation is 17.47mm, and impact strength is 7429.53 J/m2.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn