Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quá trình đúc ép phun của hỗn hợp PC/PMMA cho việc chế tạo phần tử quang học của hệ thống chiếu sáng LED
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Van Thanh, Chao-Chang A. Chen, Chia-Hsing Kuo
Nơi đăng: Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, Switzerland, http://www.scientific.net/AMR.579.134 (SCOPUS); Số: 579;Từ->đến trang: 134-141;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper is to investigate the optimization of mechanical properties for the maximumtensile strength, elongation, and impact strength of Polycarbonate and Polymethyl methacrylate(PC/PMMA) blends by injection molding process. The PC/PMMA plastics composites with differentblending percentage are first blended have been injected as the tensile and impact specimens designedaccording to ASTM, type V by injection molding machine. Taguchi’s method is then used to find theoptimal parameters for the maximum tensile strength, elongation and impact strength. The controlfactors selected in this study are melt temperature, packing pressure, mold temperature and coolingtime. An ANOVA table has been used for determining the significance of injection moldingparameters. Results of experiments show that the melt temperature is the most significant parameterfor improvement of mechanical properties of PC-PMMA plastics composites. Blends with high PCconcentrations result in low tensile strength and high impact strength. Illumination testing of the tatolinternal reflection (TIR) of PC/PMMA blends has been proceeded and the TIR lens illuminationintensity is compared with three compositions of the PC/PMMA blends. Illumination results showthat the PC/PMMA 80/20 blend has the highest intensity of illumination. Results of this study can beapplied on the optimization of injection molding parameters for polymer blends of LED lens.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn