Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bằng quá trình đúc ép phun
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Sơn , Hoàng Văn Thạnh*
Nơi đăng: Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần thứ 3; Số: xx;Từ->đến trang: xx;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn