Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,102,895

 Injection Molding Technology of Optical Elements in LED Illumination
Chủ biên: Hoang Van Thanh; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: LAP LAMBERT Academic Publishing; Mã số: ISBN 978-3-8443-9239-5 ;Năm XB: 2013
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT

Nowadays, Light-Emitting-Diodes (LEDs) are solid-state lighting sources that


play a very important role now and future. Many traditional light sources


are gradually being replaced by LEDs sources. In order to illuminate light


from the new LED source on the desired illumination, the secondary optics


have been used widely in LED illumination. Proper illumination can enhance


lighting efficiency, uniformity and be suitable for human feeling as well as


aesthetic factor. Moreover, an effective illumination can represent lower


energy consumption. Therefore, the improvement of illumination efficacy


plays important role in the secondary optics system. This book is to


investigate the effects of injection molding parameters on mechanical


properties and optical properties of PC/PMMA blends. Mechanical


properties can be first predicted by some models based on rules of mixture


and then verified by experiments. Optical properties are also designed and


confirmed by LED lens of injection molding. The ANOVA tables have been


finished for determining the significance of injection molding parameters.


Illumination testing of TIR lens made of PC/PMMA blends has been
proceeded.

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn