Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số biện pháp đổi mới hình thức dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo “ Đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ” UBND Tỉnh Quãng Nam, Trường Đại học Quãng Nam, Nxb Sở thông tin và truyền thông Quãng Nam; Số: 26/GP-STTTT;Từ->đến trang: 56-59;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn