Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác công Đoàn năm học 2015 - 2016. Số: 49/QĐ-CĐĐHSP. Năm: 2016.
[2] Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
[3] Thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2016 - 2017. Số: 617/NQ-KT. Năm: 2017.
[4] Thành tích xuất sắc trong hội thi " Sinh viên Đại học Đà Nẵng với Apec 2017". Số: 1324/QĐ-KT. Năm: 2017.
[5] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Số: 775- QĐ-ĐHSP. Năm: 2017.
[6] Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QD-DHDN. Năm: 2017 2018.
[7] Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng bí thư đoàn cơ sở năm 2018. Số: 357/QDHVTTNVN. Năm: 2018.
[8] Đã có thành tích xuất sắc trong hoat động công đoàn năm học 2017 - 2018. Số: 30/QD-CDDHSP. Năm: 2018.
[9] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019. Số: 2772/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[10] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2016 - 2018. Số: 154/ NQ-KT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn