Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quán triệt một số vấn đề lí luận mới của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy nội dung đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải CN. Dương Văn Lĩnh
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học: Đổi mới phương pháp dạy học các môn lí luận chính trị ở trường Đại học, cao đẳng theo định hướng phát triển năng lực, Khoa GDCT Huế; Số: 25062015;Từ->đến trang: 187-192;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn