Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,604,296

 Phát triển chương trình môn Giáo dục công dân theo hướng đổi mới hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Hải Như - ThS. Hồ Thanh Hải
Nơi đăng: HTKH: đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng; Số: 11,2017;Từ->đến trang: 49-52;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn