Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giải pháp hệ thống hóa tên miền và nguồn tài liệu khoa học của Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: CITA 2015*; ThS. Hồ Phan Hiếu; ThS. Trần Thanh Liêm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(97).2015, Quyển 2;Từ->đến trang: 25;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đang phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu nên việc công bố các thông tin khoa học rộng rãi trên website là điều rất cần thiết. Hiện nay, các nguồn tài liệu của các cơ sở giáo dục thành viên của ĐHĐN là rất lớn nhưng chưa tập trung và quy chuẩn; việc lưu trữ, thu thập, quản lý và phân phối các tài liệu khoa học ở dạng số hóa còn rất ít và chưa đóng góp nhiều trong học tập, nghiên cứu của cán bộ và sinh viên. Bên cạnh đó, tên miền hệ thống website ĐHĐN và các đơn vị chưa được đồng bộ, thống nhất chung nên gây khó khăn trong việc tìm kiếm, truy cập. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp để tổng hợp một nguồn tài liệu khoa học lớn bằng cách hệ thống hóa tên miền và triển khai ứng dụng DSpace trong toàn ĐHĐN. Ngoài ra, nguồn tài liệu này sẽ được chúng tôi cập nhật vào kho dữ liệu để phục vụ hệ thống phát hiện sao chép văn bản.
ABSTRACT
The University of Danang (UD) is developing into a regional multi-level research university,so the publication of scientific information on website is essential. Currently, the resources of the members of UD are great but not central and standard. Storage, collection, management and distribution of scientific literature in digital form is very limited and they donot contribute much to the study and research of staff and students. Besides, the website domain names of UD are asynchronous; therefore, it is very difficult to find and access them. In this article, we present the results of the experimental research, suggest the measures to organize large scientific literature resources by synthesizing domain names and deploying DSpace applications at the member universities of UD. In addition, this resources will be updated in our data warehouse to serve the text copy detection system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn