Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phương pháp mã hóa văn bản thành chuỗi số DNA để đánh giá mức độ giống nhau của văn bản. Tác giả: Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Trung Hùng. Hội thảo Khoa học Quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực - lần thứ 7 (CITA 2018). Số: 7. Trang: 223-229. Năm 2018. (May 23 2019 11:25AM)
[2]Bài báo: Tensor-based algebra for multilinear structure of microarray expression recognition. Tác giả: Nguyen Thi Ngoc Anh, Nguyen Tran Quoc Vinh, Ho Phan Hieu, Vo Trung Hung. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ X (Fair’10), lĩnh vực Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin. Số: Fair’10. Trang: 877 đến 883. Năm 2017. (Jun 19 2018 5:10PM)
[3]Bài báo: So sánh văn bản dựa trên mô hình véc-tơ. Tác giả: PGS.TS. Võ Trung Hùng*; ThS. Hồ Phan Hiếu; ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 108. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[4]Bài báo: Một cách tiếp cận mới để phát hiện sự giống nhau của văn bản dựa trên phép biến đổi wavelet rời rạc. Tác giả: Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hiếu, Đặng Thiên Bình, Võ Trung Hùng. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ X (Fair’10), lĩnh vực Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin. Số: Fair’10. Trang: 479 đến 487. Năm 2017. (Jun 19 2018 5:05PM)
[5]Bài báo: Similarity Detection for Higher-Order Structure of DNA Sequences. Tác giả: Nguyen Thi Ngoc Anh, Ho Phan Hieu, Tran Anh Kiet, and Vo Trung Hung. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology. Số: Vol. 3, No.2. Trang: 28-34. Năm 2017. (Jun 19 2018 5:25PM)
[6]Bài báo: Một số phương pháp tính độ tương đồng văn bản dựa trên mô hình vectơ. Tác giả: ThS. Hồ Phan Hiếu*; TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh; PGS.TS. Võ Trung Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 118. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[7]Bài báo: Xây dựng kho dữ liệu phục vụ hệ thống phát hiện sao chép. Tác giả: Châu Thùy Dương; Võ Trung Hùng; Hồ Phan Hiếu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 118. Năm 2015. (Apr 22 2015 11:15AM)
[8]Bài báo: Giải pháp hệ thống hóa tên miền và nguồn tài liệu khoa học của Đại học Đà Nẵng. Tác giả: CITA 2015*; ThS. Hồ Phan Hiếu; ThS. Trần Thanh Liêm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 25. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng Hệ thống chứng thực tập trung cho Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Mai Trần Trung Hiếu*; Trịnh Công Duy; Hồ Phan Hiếu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 17. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[10]Bài báo: Ứng dụng chữ ký điện tử trong quá trình gửi nhận văn bản. Tác giả: Hồ Phan Hiếu, Phan Huy Khánh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 34. Năm 2009. (Dec 31 2010 10:06AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Narrative Method for Evaluating Documents Similarity based on Unique Strings. Authors: Phan Hieu Ho, Trung Hung Vo, Ngoc Anh Thi Nguyen, Ha Huy Cuong Nguyen. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No: Vol 8. Pages: 473-479. Year 2019. (Jun 2 2020 8:50AM)
[2]Article: DNA Sequences Representation Derived from Discrete Wavelet Transformation for Text Similarity Recognition. Authors: Phan Hieu Ho, Ngoc Anh Thi Nguyen, Trung Hung Vo. In Springer SCI Book, Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems. No: SCI 769. Pages: 75-85. Year 2018. (Jun 19 2018 5:29PM)
[3]Article: Comparison of the Documents Based On Vector Model: A Case Study of Vietnamese Documents. Authors: Hung Vo Trung, Ngoc Anh Nguyen, Hieu Ho Phan, Thi Dung Dang. American Journal of Engineering Research (AJER). No: Vol 6(7). Pages: 251-256. Year 2017. (Jun 19 2018 5:32PM)
[4]Article: Data Warehouse Designing for Vietnamese Textual Document-based Plagiarism Detection System. Authors: Phan Hieu Ho, Trung Hung Vo, Ngoc Anh Thi Nguyen. IEEE International Conference on System Science and Engineering. No: ICSSE 2017. Pages: 254-258. Year 2017. (Jun 19 2018 5:22PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn