Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp xử lý big data hỗ trợ đánh giá so khớp văn bản tiếng Việt. Chủ nhiệm: Hồ Phan Hiếu. Thành viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đinh Quang Trung, Trần Thanh Liêm. Mã số: B2017-ĐN01-07. Năm: 2019. (May 23 2019 11:11AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp triển khai thống nhất tên miền và xây dựng DSpace để tổng hợp nguồn tài liệu trên hệ thống website ĐHĐN. Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Thành Bắc. Thành viên: Hồ Phan Hiếu, Đinh Quang Trung, Trần Thanh Liêm. Mã số: Đ2015-01-24. Năm: 2016. (Jun 19 2018 5:39PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý học sinh, sinh viên Đại học Đà Nẵng dựa trên chuẩn web 2.0 và công nghệ .Net cho phần mềm ứng dụng. Chủ nhiệm: Hồ Phan Hiếu. Thành viên: Huỳnh Minh Sơn, Đinh Quang Trung, Phạm Phi Phụng. Mã số: Đ2013-01-11. Năm: 2013. (Apr 18 2014 8:13AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống quản lý và lưu trữ hồ sơ khoa CNTT, trường ĐHBK theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000.. Chủ nhiệm: Hồ Phan Hiếu. Mã số: T2009-02-03. Năm: 2009. (Apr 26 2011 7:39AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng chữ ký điện tử để trao đổi văn bản trong hệ thống E-Office quản lý công văn. Chủ nhiệm: Hồ Phan Hiếu. Mã số: SĐH09-02-12-CH. Năm: 2009. (Apr 18 2014 8:09AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng hệ thống website phục vụ công tác Đoàn thanh niên.. Chủ nhiệm: Hồ Phan Hiếu. Thành viên: . Mã số: T2007-02-18. Năm: 2007. (Dec 31 2010 10:01AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn