Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 So sánh văn bản dựa trên mô hình véc-tơ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Võ Trung Hùng*; ThS. Hồ Phan Hiếu; ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(112).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 108;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này chúng tôi trình bày các kết quả nghiên cứu liên quan đến việc so sánh mức độ giống nhau của hai văn bản. Việc so sánh này phục vụ mục đích xác định mức độ giống nhau của một văn văn này với một văn bản khác. Phương pháp của chúng tôi đề xuất là chuyển các văn bản thành các véc-tơ. Mỗi phần tử của véc-tơ là trọng số tương ứng với từ chỉ mục xuất hiện trong văn bản. Việc so sánh mức độ giống nhau của hai văn bản được chuyển về tính góc tạo bởi hai véc-tơ. Góc này đặc trưng cho mức độ giống/khác nhau giữa hai văn bản. Chúng tôi đã phát triển công cụ phục vụ so sánh hai văn bản hoặc một văn bản với một tập n văn bản cho trước. Kết quả đạt được phản ánh đúng mức độ giống/khác nhau và đáp ứng mục tiêu đặt ra.
ABSTRACT
In this paper, we present the result of the study related to the comparability of two documents. This comparison aims to determine the similarity of a text/document with an other one. Our method is converting a document into a vector. Each element of vector is a weight corresponding to the index term that appears in the text. The similarity comparison of the two texts are transformed into angles created by two vectors. This angle represents the similarity/difference between the two documents. We have developed a tool that compares a document with two or a set of documents. The results reflect exactly the similarity/difference and the achievement of the objectives./difference and achievement of the objectives.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn