Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Comparison of the Documents Based On Vector Model: A Case Study of Vietnamese Documents
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hung Vo Trung, Ngoc Anh Nguyen, Hieu Ho Phan, Thi Dung Dang
Nơi đăng: American Journal of Engineering Research (AJER); Số: Vol 6(7);Từ->đến trang: 251-256;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, we present the result of the study related to the comparability of two documents. This comparison aims to determine the similarity of a text/document with other one. Our method is converting a document into vector. Each element of vector is a weight corresponding to the index term that appears in the text. The similarity comparison of the two texts are transformed into angle created by two vectors. This angle represents the similarity/difference between the two documents. We have developed a tool that compares an analysis document with two or set of documents. The results reflect exactly the similarity/difference and achievement of the objectives.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn