Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phương pháp mã hóa văn bản thành chuỗi số DNA để đánh giá mức độ giống nhau của văn bản
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Trung Hùng
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực - lần thứ 7 (CITA 2018); Số: 7;Từ->đến trang: 223-229;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi trình bày phương pháp mã hóa văn bản thành các chuỗi số duy nhất, được gọi tên là chuỗi DNA nhằm giải quyết bài toán đánh giá mức độ giống nhau của một văn bản với tập văn bản khác có trong kho dữ liệu để ứng dụng trong phát hiện sao chép văn bản. Chúng tôi thực nghiệm trên bộ dữ liệu của PAN với các mức ngưỡng từ ε = 10-5 đến ε = 10-10 và cho thấy khi lựa chọn ngưỡng ε = 10-10 cho kết quả có độ chính xác prec trên 98% và rec gần 97% trong việc phát hiện sự giống nhau của văn bản. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất có độ chính xác rất cao và có thể triển khai vào thực tế tại Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn