Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng Hệ thống chứng thực tập trung cho Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mai Trần Trung Hiếu*; Trịnh Công Duy; Hồ Phan Hiếu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 2;Từ->đến trang: 17;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xác thực người dùng là hoạt động tiên quyết trong các phần mềm yêu cầu sự bảo mật. Với những hệ thống lớn, gồm nhiều ứng dụng chạy trên nhiều nền tảng khác nhau nhưng sử dụng chung kho dữ liệu người dùng, thì chứng thực tập trung được xem là một kỹ thuật tối ưu, hỗ trợ xác thực tài khoản mà không tạo nên sự dư thừa về dữ liệu. Bài báo này trình bày các khái niệm, kiến trúc về chứng thực tập trung và phân tích một số khiếm khuyết đặc trưng của phần mềm sử dụng dữ liệu riêng lẻ. Từ đó, chúng tôi nghiên cứu mô hình và đề xuất áp dụng cho Đại học Đà Nẵng. Mô hình đề xuất đã được thực nghiệm trong một số sản phẩm phần mềm (hệ thống điều hành tác nghiệp, hệ thống quản lý giờ nghiên cứu khoa học…) và cho thấy hiệu quả trong việc phát triển và quản lý dữ liệu.
ABSTRACT
User authentication is the precondition in the security software. For the applications which are different in many details but similar in user data, Central Authentication System is an optimal technique which supports account management without data redundancy. In this paper, we present concept, structure of central authentication and analyze the disadvantages of software product which uses separate data. Then, we research on the architecture and propose a model for the University of Danang. The proposed model has been applied to some software products (operations management system, scientific research time management system for the University of Danang) and the results show the effectiveness for developing and managing data.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn